Privacyverklaring

Versiedatum: 5 januari 2019

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.run8.nl (de “Website”), onze online applicatie (de “Applicatie”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )

In het kort

Run8 doet aan privacy omdat wij het belangrijk vinden dat jij vertrouwen hebt in ons product.

Dus:

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Als wij vragen om jouw gegevens, dan geven we altijd duidelijk aan waarvoor het is bedoeld.
We zullen je persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. Tevens zullen we ook nooit persoonsgegevens inkopen van anderen.
We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Onze websites bevatten een SSL-certificaat waardoor vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden worden. (Bij een website met een versleuteling staat altijd https:// voor het webadres).
We vragen niet meer gegevens van je dan dat we nodig hebben.
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig.
Je kunt je gegevens kosteloos inzien en vragen om aanpassingen en/of verwijdering ervan.

Kortom, we behandelen je gegevens zoals we graag zouden willen dat anderen dat ook met ons en onze gegevens zouden doen. In de informatie hieronder kun je lezen hoe we dit doen en wat je zeggenschap over je eigen gegevens is.

Over Run8

Run8 is een waar online videotrainingen worden verkocht over hardlopen. In eerste instantie een Marathon videotraining. Later gaan we dat uitbreiden met andere trainingen. Run8 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ons KvK-nummer staat vermeld in de footer van onze website (www.run8.nl) en in de footer van onze Community (leden.run8.nl)

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een van onze producten afneemt of als je contact met ons opneemt, of wanneer je je aanmeld voor een nieuwsbrief. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze producten niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Om producten en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Run8 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We zullen je gegevens niet gebruiken voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn.

Welke gegevens verzamelen we en hoe?

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

NB. Je betaalt via onze betalingsprovider (PayPro), we zien dan geen betaalrekening van je.

We kunnen op de volgende manier jouw gegevens ontvangen:

Omdat je ons mailt
Omdat je ons belt
Omdat je een contactformulier invult op de website
Omdat je je aanmeld voor een nieuwsbrief
Omdat je iets bij ons koopt

Daarnaast kun je in onze ledenomgeving je profiel aanmaken met overige persoonsgegevens:

Een telefoonnummer
Je geboortedatum
Een profielafbeelding
Social media accounts
Een biografie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@run8.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Run8 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen en surfgedrag op onze website na te gaan. Op basis daarvan kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. We hebben Google Analytics hierbij zo ingesteld dat de informatie wordt geanonimiseerd. In andere woorden: je IP-adres wordt hierin opgeslagen. Je bent daarin dus anoniem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Run8 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief, persoonlijke gesprekken en trainingen.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
En mogelijk om je per post een attentie te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Run8 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het kan wel gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Run8) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Run8 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor de volgende categorieën: Naam, Adres, Email, Klantnummer, Kenmerk klant. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Run8 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Run8 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Run8 in principe jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Gegevens aan derde kunnen in dit geval alleen bedrijven zijn die direct te maken hebben met je aankoop van een product waarvoor jou persoonsgegevens nodig zijn en eventueel bankrekeningnummer bekend is i.v.m. verwerking betaling abonnement. Mochten we jouw gegevens aan derde willen verstrekken voor andere doeleinde dan doen wij dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De categorie waar derde toe behoren i.v.m. betaling bij aankoop product is Paypro.
Voor de geautomiseerde mailing maken we gebruik van MailBlue.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@run8.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Run8 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Run8 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Run8 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Harald de Jong, info@run8.nl.