Algemene Voorwaarden

Versiedatum: 5 jan 2019

Run8 is een platform voor Online hardlooptrainingen.

Artikel 1 – Definities

1.1. Lid: De (rechts)persoon met wie Run8 een overeenkomst heeft gesloten.

1.2. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Run8 en Lid op grond waarvan Run8 diensten verleent aan Lid.

1.3. Community: Het leden-gedeelte van Run8 waar Lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van Run8 en op alle met Run8 gesloten overeenkomsten.

2.2. Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Lid kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.3. Run8 is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal Lid hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Run8 bekend is.

2.4. Indien Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Run8 tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 De prijzen die worden vermeld op de website van Run8 zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.

3.2. Betaling door Lid dient via iDEAL, PayPal of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Run8 zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Run8 af te nemen. Het feit dat diensten op enig tijdstip door Run8 worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze diensten te allen tijde worden aangeboden. Run8 is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.5 Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Run8 niet en Lid kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

3.6. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Run8 mag Lid vragen naar de reden(en) van herroeping, maar Lid is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. Indien Lid de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Lid Run8 hiervan op de hoogte door schriftelijke communicatie naar info@run8.nl.

3.7. De Overeenkomst tussen Run8 en Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen.

3.8. Run8 heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.

3.9. Een Lidmaatschap van beperkte duur zal automatisch verlopen.

3.10. Een Lidmaatschap met abonnementsvorm wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit Run8 of Lid.

3.10.1 Een Lidmaatschap met abonnementsvorm opzeggen kan steeds uiterlijk 10 dagen vóór het einde van een lidmaatschapsperiode. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan Run8 (info@Run8.nl).

3.11. De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand.

3.12. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. De termijn van de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

3.13. Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de Run8 Ledenomgeving. Alle van Run8 verkregen informatie dient Lid binnen 14 dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.

3.14. Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.

3.15. Zowel Run8 als Lid zijn bevoegd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en ook zonder daarbij gehouden te zijn tot een vergoeding van kosten of schade in de volgende situaties of omstandigheden; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld; (b) Lid surséance (al dan niet voorlopig) van betaling aanvraagt of deze hem wordt verleend; (c) Lid onder curatele of bewind is gesteld; (d) Run8 haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Rechten en plichten Run8

4.1. Run8 spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijde beschikbaar is.

4.2. Run8 is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop.

4.3. Run8 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. Run8 zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

4.4. Run8 kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.

4.5. Run8 verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Daarnaast verzorgt Run8 emailbegeleiding voor leden die een Overeenkomst zijn aangegaan van 6 maanden of langer. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e- mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

4.6. Run8 spant via een betrokken partij, om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

4.7. Run8 is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Run8 behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.

4.8. Run8 is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, (hardloop)events buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community.

4.9 Run8 is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4.10. Run8 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en Run8 ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Community.

Artikel 5 – Rechten en plichten Lid

5.1. Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.

5.2. Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan Run8 door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.

5.3. Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.

5.4. Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.5. Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit Run8 jegens Lid.

5.6. Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet persé producten van Run8 zelf zijn.

5.7 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Run8 het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. Studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander- ten genoegen van Run8 – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van de Klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de verlenging.

Artikel 6 – Betaling

6.1. De Lidmaatschapskosten dienen in geval van een Overeenkomst in abonnementsvorm steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.

6.2. Run8 is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.

6.3. Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Tenzij anders overeengekomen. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.

6.4. Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Run8.

6.5. Run8 kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.

6.6. Run8 brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.

6.7. Het is niet toegestaan het Lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

6.8. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met Run8 middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. Run8 is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. Run8 streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community.

7.2. Run8 staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. Run8 is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

7.3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Run8 ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Run8, tenzij anders vermeld.

7.4. Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

7.5. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Run8, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.

7.6. Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met Run8 is overeengekomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Run8 is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.

8.2. Lid zal Run8 en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Community.

8.3. Door Run8 opgegeven verwerkingstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Run8 is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven.

8.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Run8.

Artikel 9 – Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen Run8 en de Klant hun best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil voorgelegd wordt aan de rechter. Indien een onderlinge oplossing niet mogelijk is, zullen geschillen voorgelegd worden aan de rechter.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Run8 is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Run8.
b) onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatie–voorzieningen.
c) belemmeringen als gevolg van de door Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.
d) werkstakingen
e) brand of wateroverlast
f ) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Run8 onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Run8 afhankelijk is.

10.2. Wanneer de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft Lid het recht om het Lidmaatschap middels ontbinding via e-mail te beëindigen zonder dat Run8 tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

10.3. Indien Run8 door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overzicht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 11 – Privacy

11.1. Run8 respecteert de privacy van Lid. Run8 zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zoals omschreven in het Run8 Privacyreglement.

11.2. Run8 zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, tenzij dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername. Run8 zal Lid daarover vooraf informeren.

11.3. Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

11.4. Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1. Op het Lidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Lidmaatschap zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Run8 aan een derde, waaronder mede-entiteiten binnen het concern waar Lid onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Run8 is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Lidmaatschap over te dragen aan derden indien nodig blijkt. Lid verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.